GDPR

Person­uppgifts­hantering på Gaxx Security AB

Att behandla och skydda personuppgifter på ett korrekt sätt är viktigt för oss på Gaxx. Den nya lagen om personuppgiftshantering, General Data Protection Regulation (GDPR), trädde i kraft 2018 och ersatte då Personuppgiftslagen (PUL). GDPR har strängare krav än PUL på hur personuppgifter hanteras, vilket ytterligare förstärker den enskilde individens rättigheter. Vårt arbete kring dataskydd och personuppgiftshantering är kontinuerligt och implementerat i vår dagliga verksamhet. Nedan presenteras Gaxx dataskyddspolicy. För ytterligare information och frågor kring dataskydd, välkommen att kontakta oss via mail: dataskyddsombud@gaxx.se

Dataskydds­policy

På Gaxx värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter. Denna dataskyddspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver även dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy och känner dig trygg i behandlingen av dina personuppgifter innan du använder Gaxx tjänster. Har du några frågor om vår dataskyddspolicy är du välkommen att kontakta oss på dataskyddsombud@gaxx.se

Genom att beställa eller använda Gaxx tjänster accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Gaxx använder elektroniska kommunikationskanaler för att kommunicera och skicka information till dig.

Här förklarar vi hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Vi beskriver också vilka rättigheter du kan ha.

Vad är en person­uppgift och vad är behandling av en person­uppgift?

Personuppgifter är allt som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet. Det kan vara informaton allt från namn, adress och telefonnummer, inkomst och din dators IP-adress. Behandling av personuppgifter är alla åtgärder som vidtas med personuppgifter. Det kan vara allt från insamling och registrering till organisering, bearbetning, lagring och användning.

Vem är ansvarig för de person­uppgifter Gaxx samlar in?

Gaxx Security AB, organisationsnummer 559189-2558, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter. Gaxx dataskyddsombud finns att kontakta på: dataskyddsombud@gaxx.se

Information vi samlar in om dig

Den information som du ger oss är nödvändig antingen för att ingå ett avtal med oss, för att utföra vårt uppdrag och åtaganden gentemot dig som kund eller för andra syften. Det kan till exempel vara för att förbättra vår information.

Från vilka källor hämtar vi dina person­uppgifter?

Du kan direkt eller indirekt lämna information till oss om dig eller ditt företag på ett antal olika sätt, såsom när du skickar in ett uppdrag, beställer en tjänst, kontaktar oss på vår hemsida, kontaktar oss per e-post eller telefon, eller när du interagerar på våra sociala medier.

Gaxx kan också samla in personuppgifter från någon annan. De uppgifter vi samlar in från tredje part kan bland annat vara uppgifter för bokning och genomförande av uppdrag, person- och kontaktinformation och betalningsinformation.

Vad gör vi med informa­tionen?

All data som vi samlar in används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster till kunder.

Vilka kan vi komma att dela dina person­uppgifter med?

Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje part utan din tillåtelse. Ibland delar vi dina personuppgifter till leverantörer och underleverantörer för att kunna utföra vårt uppdrag eller de tjänster du beställt. Vi följer legala, tekniska och organisatoriska krav för att din information ska hanteras säkert.

Var behandlar vi dina person­uppgifter?

Gaxx strävar efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES. Alla våra IT-system finns inom EU/EES. Vid systemmässig support och underhåll kan Gaxx vara tvungen att överföra information till ett land utanför EU/EES, till exempel om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträdesavtal som, antingen själv eller genom underleverantör, är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar Gaxx de rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina person­uppgifter?

Gaxx sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

Du som registrerad kund hos oss har flera rättigheter som är viktigt att du känner till. Du har rätt att en gång per år begära ett registerutdrag. Du kan begära att dina personuppgifter rättas om uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter eller personuppgifter som saknas. Du har rätten att bli glömd. Du har alltid rätt att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på intresseavvägning. Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig på samtycke eller fullgörande av avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig. En förutsättning är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiskt.

Hur hanterar vi person­nummer?

Gaxx behandlar ditt personnummer endast när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns annat beaktansvärt skäl. I största möjliga mån minimerar Gaxx sådan användning genom att, i de fall det är möjligt, använda användarnamn.

Hur skyddas dina person­uppgifter?

Gaxx har IT-system för att skydda din integritet och tillgång till personuppgifter. Särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling har vidtagits. Endast resurser som behöver behandla dina personuppgifter för att uppfylla givna ändamål har tillgång till dem.

Den som anser att Gaxx hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in klagomål till dataskyddsombudet på Gaxx eller direkt till Datainspektionen.

Hur gör du vid frågor om dataskydd?

Gaxx tar dataskydd på stort allvar och har utsett dataskyddsombud som hanterar sådana ärenden. Gaxx dataskyddsombud når du genom: dataskyddsombud@gaxx.se Gaxx dataskyddspolicy kan ändras och uppdateras. Sådana ändringar meddelas då på www.gaxx.se och även upplysa om vilka ändringar som gjorts. Du kan alltid kontakta oss om du önskar tillgång till tidigare versioner.

Om du anser att våra åtgärder bryter mot denna dataskyddspolicy eller på annat sätt inte respekterar dina rättigheter som registrerad kan du anföra ett klagomål. Detta klagomål hanteras omgående och lämnas till dataskyddsombud@gaxx.se Om du inte är nöjd med vår respons på ditt klagomål kan du kontakta Dataskyddsinspektionen på telefon 08-657 61 00 eller via e-post till datainspektionen­@datainspektionen.se.