Villkor

Allmänna villkor för Gaxx privatkunder

Dessa Allmänna Villkor har antagits av Gaxx den 1 december 2019 och gäller tills vidare.

1. Allmänt

Dessa allmänna villkor ("Allmänna Villkor") utgör en del av det avtal ("Avtalet") som du som privatperson ("Kunden”,”Ni" eller ”Er”) ingår med Gaxx Security AB ("Gaxx"). Avtalet avser Gaxx tjänst Neighborhood Watch och ger Kunden tillgång till Gaxx tillhörande Krisknapp och Gaxx Hemlarmsutryckning (för de Kunder som köpt tilläggstjänsten Gaxx Hemlarmsutryckning).

2. Definitioner

Att Området är “Aktiverat” betyder att Gaxx utför Tjänsten i Området, eftersom Området har uppnått tillräcklig Anslutningsgrad. “Anslutningsgrad” är ett givet Områdes antal anslutna Kunder i förhållande till antalet hushåll i det givna Området. Med "Avtalsdagen" avses den dag Kunden ingick Avtal med Gaxx, genom att ansluta sig på Gaxx hemsida. Med “Krisknappen” avses den vid var tid gällande aktuella versionen av krisknappen som finns i Gaxx app och som Kunden använder för att kalla på väktare vid behov av akut hjälp. Med "Larmcentral" avses Gaxx externa larmcentral. Med “Område” avses respektive Kunds område, i vilket det alltid cirkulerar en bil med mindre än 10 minuters utryckningstid. Med "Tjänsten" avses Gaxx ”Neighborhood Watch”, ”Krisknappen” samt (för de Kunder som köpt tilläggstjänsten Gaxx Hemlarmsutryckning) ”Gaxx Hemlarmsutryckning”, såsom de beskrivs under punkt 3 nedan.

3. Tjänsten

Gaxx Tjänst är uppdelade i tre huvudsakliga delar: Neighborhood Watch, Krisknapp och Gaxx Hemlarmsutryckning.

3.1 Neighborhood Watch

Gaxx tillhandahåller Tjänsten Neighborhood Watch i Kundens Område. Tjänsten består av att väktare utför cirkulerande bevakning med bil dygnet runt i Kundens Område. På så sätt håller Gaxx Kundens Område tryggt och är aldrig långt borta om Kunden skulle behöva Gaxx.

3.2 Krisknapp

Gaxx tillhandahåller en Krisknapp som Kunden har tillgång till i Gaxx app. Genom Krisknappen kan Kunden genom ett knapptryck larma på väktare vid akut fara. Gaxx kommer omedelbart om Kunden trycker på Krisknappen och utryckningen är helt gratis. Krisknappen ersätter dock inte 112. Vid akut fara ska Kunden alltid ringa 112 först, för att sedan larma Gaxx genom Krisknappen.

3.3 Gaxx Hemlarmsutryckning

Vissa av Gaxx Kunder har köpt tilläggstjänsten Gaxx Hemlarmsutryckning. För dessa kunder tillhandahåller Gaxx utryckningar i samband med utlösning av hemlarm i tillägg till Neighborhood Watch och Krisknappen. För villkor gällande Hemlarm, se punkt 9 i dessa Allmänna Villkor.

4. Utryckningstid Krisknapp

Gaxx är vid varje givet tillfälle inte längre än 10 minuter bort från Kundens hushåll och har således inte längre än 10 minuters utryckningstid i händelse av att Kunden trycker på Krisknappen, med förbehåll för ovanligt hög belastning. Alla Gaxx Kunder ska kunna känna sig trygga med att vi på Gaxx alltid gör vårt allra bästa för att komma till Er i tid. Enligt våra beräkningar är Gaxx aldrig mer än 10 minuter bort, men det kan självklart hända saker som gör att det tar någon minut extra och den angivna tiden ska därför ses som en tidsestimering. Att vi utlovar att vara hos dig inom 10 minuter är därför föremål för vissa undantag. Bland annat saker som är bortom vår kontroll (Force Majeure).

I tillägg gäller utryckningstiden om 10 minuter endast vid användning i Aktiverat Område. Är Kunden på annan plats kan Gaxx inte tillhandahålla sin Tjänst, även om vi på Gaxx alltid kommer göra så mycket och så gott vi kan för att hjälpa våra Kunder när de behöver oss.

Det finns härutöver faktorer som kan fördröja utryckningstiden, exempelvis om vi på Gaxx behöver prioritera var våra resurser behövs som mest och var Gaxx kan göra mest nytta. Det kan leda till längre utryckningstid. Vi på Gaxx kommer dock alltid göra vårt yttersta för att hålla 10 minuters utryckningstid, och i de flesta fall kommer utryckningstiden dessutom vara väsentligt lägre än så, allt för att Ni ska känna Er så trygga som möjligt med Gaxx.

5. Aktivering av Tjänsten

När Kunden ingått Avtalet med Gaxx (och Kundens Område nått tillräcklig Anslutningsgrad) Aktiveras Tjänsten i Kundens Område. Att Området Aktiveras innebär att Gaxx påbörjar Neighborhood Watch i Kundens Område och att Kunden får full tillgång till Krisknappen.

Gaxx förbehåller sig rätten att invänta en viss Anslutningsgrad i Området innan Gaxx Aktiverar Området, och därmed börjar tillhandahålla sina Tjänster i Området. Om Kundens Område inte når den Anslutningsgrad som behövs för att Gaxx ska kunna Aktivera Området äger Gaxx rätten att säga upp Avtalet. Om Gaxx säger upp Avtalet på grund av att Området inte nått nödvändig Anslutningsgrad, behöver Kunden inte erlägga någon månadsavgift eller någon annan avgift hänförliga till Avtalet.

Kunden betalar ingenting för Tjänsten innan Gaxx Aktiverat Tjänsten i Kundens Område. Gaxx skickar ett meddelande till Kunden när Tjänsten Aktiverats.

6. Kundens användning av Tjänsten och Krisknappen

Kunden ska använda Tjänsten i enlighet med Gaxx föreskrifter och vid varje tidpunkt gällande anvisningar samt i enlighet med gällande lagar och regler. Kunden äger rätt att använda Tjänsten i enlighet med, och för, det ändamål som framgår av Avtalet. Kunden har rätt att använda Tjänsten för privat bruk, Kunden har således inte rätt att sälja Tjänsten vidare eller använda Tjänsten i annat kommersiellt syfte.

Kunden har rätt att under avtalsperioden utan extra kostnad använda Krisknappen. Den app som Kunden nyttjar för att använda Krisknappen utgör Gaxx egendom och Kunden äger inte rätt att sälja, låna ut, hyra ut, pantsätta eller på annat sätt förfoga över denna. Kunden får endast använda Appen för nyttjandet av Tjänsten i enlighet med Avtalet och Gaxx gällande och anvisningar. När Avtalet upphör, kommer Kunden inte längre ha rätt eller möjlighet att använda Krisknappen.

7. Missbruk av Tjänsten och Krisknappen

Kunden får inte använda Tjänsten eller Krisknappen på annat än sedvanligt sätt eller på ett sätt som orsakar skada eller olägenhet för Gaxx eller för någon annan. Otillåten användning enligt denna punkt omfattar, men är inte begränsat till, att använda Tjänsten och/eller Krisknappen på ett sätt som är märkbart avvikande från sedvanlig användning, på ett sätt som utgör uppenbart missbruk av Tjänsten eller på ett sätt som är grovt vårdslöst. Vid användning av Tjänsten och/eller Krisknappen som kan anses utgöra missbruk eller grov vårdslöshet äger Gaxx rätten att med omedelbar verkan stänga av den tjänst som missbrukas för kunden, i enlighet med vad som sägs under punkt 8 (Avstängning av Tjänsten) nedan.

8. Avstängning av Tjänsten

I de fall Kundens användning av Tjänsten medfört eller, enligt Gaxx bedömning, riskerar att medföra skada eller risk för skada för Gaxx, äger Gaxx rätt att omedelbart stänga av hela eller delar av Tjänsten för Kunden. Gaxx förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan stänga av hela eller delar av Tjänsten om (i) Kunden begår väsentligt avtalsbrott, exempelvis genom missbruk av Tjänsten eller Krisknappen enligt punkt 7, eller (ii) betalning, enligt punkt 10, uteblir trots påminnelse och varning om avstängning.

Om Gaxx utnyttjar sin rätt att stänga av hela eller delar av Tjänsten enligt denna punkt 8 ska Gaxx så snart som praktiskt möjligt underrätta Kunden om detta genom att skicka ett e-post till Kunden. Gaxx rätt att stänga av hela eller delat av Tjänsten påverkar inte Gaxx rätt att vidta andra åtgärder eller rikta andra anspråk mot Kunden med anledning av avtalsbrottet.

9. Villkor för Hemlarm

Vissa av Gaxx Kunder har köpt tilläggstjänsten Hemlarm. Vid utryckningar i samband med utlöst Hemlarm ger Gaxx ingen tidsestimering avseende utryckningstid, eftersom larmen går direkt till Gaxx Larmcentral som i sin tur kommunicerar med Gaxx. I särskilda fall kan Gaxx Larmcentral komma att agera på hemlarm genom att exempelvis koppla in Polis parallellt med att Gaxx skickas till Kunden. Även om Gaxx inte uttryckligen estimerar utryckningstiden vid aktivering av hemlarm kan nämnas att utryckningstiden generellt bör vara ungefär densamma som vid vanliga uttryckningar, det vill säga 10 minuter.

10. Pris och Betalningsvillkor

Priset för Tjänsten är 169 kronor per hushåll. Inga övriga avgifter tillkommer. Priset är inklusive mervärdesskatt. När ett Område får högre Anslutningsgrad kommer Kunden att få en rabatt på Tjänsten. Rabatten exekveras vid vissa bestämda Anslutningsgrader och tillämpas enligt Gaxx diskretion. Dessa anslutningsgrader bestäms individuellt per Område och tillämpas diskretionärt av Gaxx.

En fakturaavgift på 39 SEK tillkommer vid vanlig pappersfaktura. 0 SEK i avgift vid betalning med kort. Gaxx förbehåller sig rätten att prisjustera samtliga gällande priser och erbjudanden. Månadsavgifter faktureras månadsvis i efterskott med tjugo (20) dagars betalningstid. Om Kunden ej betalar i tid, har Gaxx rätt att ta ut lagstadgad dröjsmålsränta och påminnelseavgift. Om Kunden byter faktureringsadress, ska detta utan dröjsmål skriftligen meddelas Gaxx.

11. Personuppgifter

Kunden samtycker genom ingåendet av Avtalet till behandling av personuppgifter enligt nedan. Gaxx behandlar Kundens personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). För mer information om Gaxx behandling av personuppgifter, se Gaxx policy för personuppgiftshantering under fliken ”GDPR” på Gaxx hemsida www.gaxx.se.

12. Gaxx ansvar

Tjänstens funktionalitet är beroende av ett antal faktorer utanför Gaxx kontroll. Gaxx svarar inte för skador som har orsakats av händelser utanför Gaxx kontroll, såsom exempelvis elavbrott, pandemier, blixtnedslag, extrem väderlek, extrema trafikförhållanden, fördröjning i externt nät, störningar på- eller avbrott i mobil- eller telefonförbindelse och liknande faktorer, eller fel som beror på något förhållande på Kundens sida, såsom exempelvis fel i installation av Hemlarm eller liknande faktorer. Då Tjänsten är GSM-baserad, bör Kunden vara uppmärksam på att GSM-nätets täckning varierar från plats till plats och kan förändras över tid. Gaxx ansvarar inte för tillgång till eller kontakt med GSM-nätet vid Utlöst larm. Gaxx ansvarar inte för Kundens indirekta skador, såsom ersättning till tredje man, utebliven vinst, produktionsförlust eller andra liknande följdskador, eller andra liknande indirekta skador av annan orsak. Gaxx samarbetar även med externa parter som förser Gaxx med information som är vital för bland annat Krisknappen, Gaxx kan således inte hållas ansvarig om externa parter såsom till exempel levererar akutinformation eller tillhandahåller Larmcentral inte kan leverera överenskomna resurser.

13. Ångerrätt

Enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59), har Kunden ångerrätt vid avtal om tjänst som ingåtts på distans, exempelvis genom telefonförsäljning. Ångerrätten ger Kunden möjlighet att frånträda Avtalet inom fjorton (14) dagar från Avtalsdagen. Kunden ska meddela Gaxx att Kunden vill frånträda avtalet inom denna tid. Om ångerfristen inte rymmer sju (7) arbetsdagar, har Kunden alltid sju (7) arbetsdagar på sig att ångra köpet. Kunden kan utnyttja sin ångerrätt genom att e-posta till Gaxx kundtjänst. Kontaktuppgifter till Gaxx kundtjänst återfinns under punkt 19.

14. Ändringar av Avtal

Gaxx förbehåller sig rätten att uppdatera dessa Allmänna Villkor. Dessa Allmänna Villkor, så som de från tid till annan är utformade, är bindande för Kunden och för Gaxx och utgör en del av Avtalet.

Vid uppdatering av dessa Allmänna Villkor som kan vara av väsentlig betydelse för Kunden ska Gaxx utan dröjsmål skriftligen underrätta Kunden. Kunden kommer att informeras om ändringar senast en (1) månad innan ändringarna träder i kraft. Detta gäller dock ej om ändringen beror på förändringar i lag eller annan författning eller på myndighets bud och som innebär att ändringen måste gälla omgående.

15. Överlåtelse av Avtal

Kunden har ej rätt att överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet utan Gaxx skriftliga medgivande. Gaxx har rätt att överlåta eller pantförskriva sina rättigheter, samt överlåta sina skyldigheter enligt detta Avtal. Det innefattar bland annat en rätt för Gaxx att överlåta sin rätt till betalning enligt Avtalet.

16. Avtalstid och uppsägning

Avtalet träder i kraft dagen då Kunden ingår Avtalet med Gaxx, förutsatt att kunden bor i ett Område där Gaxx Tjänster är Aktiverade. Om kunden bor i ett Område där Gaxx Tjänster ännu inte är Aktiverade träder avtalet i kraft först när Gaxx lämnat meddelande till kunden om att Området Aktiverats. Avtalet löper i 12 månader och förnyas därefter automatiskt med 3 månaders uppsägningstid. Uppsägning av Avtalet sker skriftligen via brev eller e-post till Gaxx. Gaxx har rätt att säga upp Avtalet till upphörande med trettio (30) dagars uppsägningstid från det att Gaxx lämnat meddelande till Kunden om uppsägningen, via brev eller e-post, eller med omedelbar verkan i de fall som anges i punkt 8 ovan. Vid Avtalets upphörande är Kunden skyldig att utan dröjsmål nedmontera Gaxx skyltningsmaterial.

17. Force majeure

Gaxx är befriad från skyldigheten att leverera Tjänsten om Gaxx omöjligen eller svårligen kan utföra tjänsten på grund av någon omständighet utanför Gaxx kontroll såsom krig, krigsliknande händelse, uppror, pandemi, sabotage eller hot om sabotage, myndighetsåtgärd eller ingripande, strejk, lockout, blockad eller annan arbetskonflikt, naturkatastrof eller exceptionella väderförhållanden, blixtnedslag, eldsvåda, översvämning eller störningar via telenätet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning eller andra liknande omständigheter av motsvarande vikt. Om Gaxx är befriad från att leverera av Tjänsten enligt denna punkt, är Gaxx inte heller skadeståndsskyldig. Om Gaxx Inte kan leverera Tjänsten på grund av något förhållande enligt denna punkt 17 ska Gaxx omedelbart meddela Kunden om det.

18. Tvist mm.

Tvist med anledning av dessa Allmänna Villkor ska i första hand lösas genom överenskommelse mellan parterna. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av svensk allmän domstol enligt svensk rätt. Reklamation med anledning av Avtalet bör framställas inom tre (3) månader efter det att part erhållit kännedom eller borde ha erhållit kännedom om det som reklamationen grundas på. Reklamation bör göras skriftligen.

19. Kontaktuppgifter till Gaxx

Ni når oss via vår kundservice: telefonnummer 08-408 860 02 eller e-post hjalp@gaxx.se.